Madde 1. Taraflar

Zugo Bilgi Sistemleri A.Ş'nin(“ZUGO”) servis hizmeti ticari yönetim platfotmu ("HOOK") ile HOOK’ye üye olan ve bu sözleşmeyi onaylayan üye kullanıcı ("Servis Sağlayıcısı") arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Servis Sağlayıcısı’na uygulama üzerinden randevu/onarım emri oluşturma, onarım ve satış faturaları düzenleme, stok durumunu organize etme imkânları tanıyan HOOK’nin, Servis Sağlayıcısına sunulmasına, Servis Sağlayıcısının HOOK’den faydalanmasına ve Servis Sağlayıcısı’nın HOOK’ye erişimine izin, yetki verdiği kişileri (“yetkili”) tarafından HOOK’ye yüklenen bilgi, belge, resim ve verilere (“VERİ”) ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Servis Sağlayıcısı tarafından HOOK’nin kullanımına ilişkin talep edilen paket kapsamına uygun olarak, ilgili paket için Zugo tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Servis Sağlayıcısı HOOK’yi kullanıma başlar. Servis Sağlayıcısı, Zugo tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde HOOK’den faydalanamayacağını kabul eder.

3.2. Servis Sağlayıcısı, HOOK’ye üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle HOOKye erişim sağlanamamasından veya HOOKden faydalanılamamasından Zugo sorumlu değildir.

3.3. Servis Sağlayıcısı, Zugo tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Servis Sağlayıcısının söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, yetkili ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Zugo’nın sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.4. Servis Sağlayıcısı, HOOKye erişimine izin verdiği kişilerin HOOK üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur. Zugo, HOOKde oluşturulan veya yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Servis Sağlayıcısı ve yetkililerce silinmesi halinde Zugo’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını Servis Sağlayıcısı kabul eder. Zugo yalnızca HOOKye ilişkin altyapıyı sağlamakta olup HOOKde oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Servis Sağlayıcısı, HOOKde oluşturulan belgelerin veya HOOKye yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt eder. HOOKde oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın yetkililerce belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile HOOKnin kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Servis Sağlayıcısına aittir.

3.6. HOOKnin işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı halinde Zugo, Servis Sağlayıcısının HOOK’den faydalanma imkânını kısmen veya tamamen askıya alma yetkisine sahiptir. Servis Sağlayıcısı, Zugo’nun HOOK üzerinden sağladığı diğer firma hizmet ve benzeri işlemlerden (Sigortacılık, Garanti uzatma, ihale vb.) komisyon gelirleri elde edebilir. Bu gelirlerin ve gereğinde komisyon iadelerinin tamamı faturalama ile yapılır.

3.7. Faturalama zamanı ve kuralları yapılan işin sahibi firma tarafından ayrıca bildirilir. Servis Sağlayıcısı, HOOKye kişisel verileri yüklenecek yetkililer bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin HOOKye yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Zugo tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda yetkililerden gerekli onayların alınması, Yetkililere gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Zugo’nun maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder. Zugo, Servis Sağlayıcısının paylaştığı her türlü bilginin, 6698 Sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ hükümlerine uygun olarak güvende tutulacağını bu bilgilerin hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde herhangi bir üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Servis Sağlayıcısı, Zugo’nun, HOOK kapsamında Servis Sağlayıcısı veya yetkilileri tarafından paylaşılan bilgi ve belgeleri kullanarak, söz konusu bilgi ve belgeler içindeki kişisel verileri anonimleştirmek suretiyle, Servis Sağlayıcısı’nın ya da yetkililerin kimliğini ifşa etmeden istatistiki değerlendirmeler yapabileceğini kabul eder.

3.8. Zugo tarafından HOOKnin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde HOOKye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, HOOKye erişilen tarih ve saat, HOOKde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve HOOKye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler güvenlik nedeniyle toplanabilir. Zugo, Servis Sağlayıcısının bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Zugo'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Zugo’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.9. HOOKnin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olup nihai güvenliğin sağlanması için Servis Sağlayıcısı’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

3.10. Zugo, HOOKde değişiklikler yapma, HOOKnin yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.11. Zugo’nun HOOKnin işleyişini tamamen durdurması halinde, Servis Sağlayıcısı’nın HOOKye yüklemiş olduğu bilgi ve içeriklerin kopyaları Zugo tarafından Servis Sağlayıcısı’na teslim edilecektir. Bu durumda varsa bakiye ödemeleri iade edecektir.

3.12. Servis Sağlayıcısı, HOOKden faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Zugo tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Yetkililerin HOOKyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Servis Sağlayıcısının yükümlülüğünde olup Servis Sağlayıcısı bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

3.13. HOOKnin kötüye kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Servis Sağlayıcısına aittir. Zugo, Servis Sağlayıcısının veya yetkililerinin HOOK üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Servis Sağlayıcısı, yetkililer ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep Servis Sağlayıcısının ve/veya Yetkililerinin eylemlerinden kaynaklanan cezai ve benzeri durumlar Servis Sağlayıcısına rücu edilecektir.

3.14. Zugo, HOOK kullanım ücretini her yıl başı belirler. Bu tutar bir önceki tutarın ticari etik ve tahammüllerin üzerinde olmayacağını beyan eder.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. HOOK içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Zugo’ya ait sistemler ve HOOKnin tüm mali, manevi ve ticari hakları Zugo’ya aittir.

4.2. Zugo, Servis Sağlayıcısına Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı vermeyi kabul etmekte olup Servis Sağlayıcısına tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Zugo’ya karşı, Zugo’nun başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Servis Sağlayıcısı, HOOKyi yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında yetkililerine sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Servis Sağlayıcısı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Zugo tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

4.3. Servis Sağlayıcısı, yetkilisi HOOK veya Zugo sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya HOOK, Zugo ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, diğer kullanıcıların HOOKden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme orantısız yük bindirmesi; HOOKnin kaynak kodlarına veya Zugo’nun sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; HOOKnin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Zugo sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Servis Sağlayıcısı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Zugo ve HOOK ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Servis Sağlayıcısı ayrıca söz konusu yasaklara yetkililerinin de uymasını sağlamakla yükümlü olup yetkililerinin bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumludur.

Madde 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması

5.1. Zugo, HOOKyi olduğu gibi sağlamakta olup HOOKnin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Servis Sağlayıcısının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.

5.2. Servis Sağlayıcısı ve yetkilileri, HOOKde oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin kullanımından münhasıran sorumludur. Servis Sağlayıcısı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve HOOKnin kullanımına ilişkin olarak yetkililer, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Zugo’yı beri kıldığını kabul eder.

Madde 6. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

6.1. İşbu Sözleşme Servis Sağlayıcısı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Zugo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6.2. Zugo, Servis Sağlayıcısı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere, haklı bir neden göstermek suretiyle Servis Sağlayıcısı’nın üyeliğini iptal edebilir ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin haklı nedenle feshi ya da sona ermesi halinde Servis Sağlayıcısı tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zugo işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. İşbu maddedeki mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, salgın hastalık, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır.

7.2. Zugo, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde Servis Sağlayıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

7.3. Taraflar, Zugo'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8. Yürürlük

Servis Sağlayıcısı’nın, HOOKyi kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Servis Sağlayıcısının işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Servis Sağlayıcısının HOOKye Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.